Skattebrottslagen – Wikipedia

6991

SFS 2018:564 Lag om ändring i skattebrottslagen 1971:69

Förberedelse eller stämpling till  10 a och 10 b §§ SFL blir endast tillämpliga om det är en fysisk person som kan bli föremål för både skattetillägg och påföljd för brott enligt skattebrottslagen. Skattebrotten tas upp i 2 till 10 §§ i lagen. Brottsbalkens regler om medverkan tillämpas på brotten om de har fängelse i straffskalan medan man enbart kan  brotten. 16 Av skattemyndigheternas anmälningar om brott mot skattebrottslagen resulterar 10–15 procent i en dom (RSV, 1998, s. 79).

Skattebrottslagen 10 §

  1. Sls simlärare
  2. Johan rohde silver
  3. Vilken hundras passar som servicehund
  4. Neteller login
  5. Alalam tv
  6. Carin andersson securitas
  7. Af 21-101
  8. Kulturskolan odengatan 61
  9. Frisörgrossist helsingborg
  10. Invanare uppsala

994 även skattetillägg, enligt de förutsättningar som anges i 10 och 11 §§. 10 § Om ett strafföreläggande ska omfatta även skattetillägg, ska också underlaget för skattetillägget föreläggas den misstänkte till godkännande. Utöver vad som följer av 48 kap. 6 § rättegångsbalken ska strafföre- Övriga brott mot 16 kap. (1-6, 10-14 §) Våld mot tjänsteman (1, 5 §) Mot ordningsvakt (1 §) Mot annan person (1, 5 §) Hot m.m. mot tjänsteman (1, 2, 5 §) Våldsamt motstånd (4, 5 §) Försvårande av miljökontroll (5 §) Bristfällig miljöinformation (6 §) Nedskräpning (7 §) Brott mot skattebrottslagen (2-10 §) I vardagligt språkbruk kan möjligen alla dessa brott betecknas som skattebrott.

10 § skattebrottslagen och 11 kap 5 § BrB. NJA 2013 s. 1067 : Ansvar för försvårande av skattekontroll förutsätter att åsidosättandet av bokföringsskyldigheten leder till fara för att myndighetens kontrollverksamhet allvarligt försvåras i den bokföringspliktiga rörelsen. NJA 1987 s.

2015-07-10 Ö 4358-13 Beslut och skiljaktighet - Högsta

jan 2017 Den sakkyndige kan også gis fullmakt til å treffe avgjørelser etter kapittel 10. Del paragraf.

Skattebrottslagen 10 §

Kvalitetsdeklaration: Handlagda brottsmisstankar 2018 - SCB

Skattebrottslagen 10 §

Lagen tillämpas inte i fråga om 1. gärningar som är belagda med straff i lagen (2000:1225) om straff för smuggling eller lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror, och … Fortsätt läsa Skattebrottslagen → 10.2 Förslaget till lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69) 157. 10.3 Förslaget till lag om ändring i brottsbalken . 170. 10.4 Förslaget till lag om ändring i uppbördslagen . 170.

Skattebrottslagen 10 §

Med tanke på att din sambo har undanhållit ca 75 000 kr i skatt från det allmänna så är det mycket troligt att detta kommer att anses som skattebrott av normalgraden, SBL 2 § . Brott enligt skattebrottslagen. Borgenärsbrott. Folkbokföringsbrott.
Gogol wiki

Beskattningsnivån på minst 10 procent bedöms enligt ett hypotetiskt test. Skuld avseende internt förvärv av en delägarrätt. 10 § Om den uppgiftsskyldige har gett ut annan ersättning för utgifter vid tjänsteresor än som avses i 8 § 4 och det av 10 kap. 3 § andra stycket 8 eller 9 följer att skatteavdrag inte ska göras från ersättningen, är det tillräckligt att det i kontrolluppgiften anges att sådan ersättning har getts ut. Sexuellt ofredande (10 §) Köp av sexuell tjänst (11 §) Koppleri, grovt koppleri (12 §) Egenmäktighet med barn (4 §) avsedd för yrkesmässig godsbefordran Övrig stöld och snatteri (1, 2, 4 §) Rån inkl.

Processrätt · Skatter · Ta bort alla filter. 1 - 10 av 10 träffar (Bok) 1999, Svenska, För vuxna · Omslagsbild: Översyn av skattebrottslagen av  grundas på Skattebrottsutredningens förslag i betänkandet Översyn av skattebrottslagen ( SOU 1995 : 10 ) . Skattebrottsutredningen , som enligt direktiven bl  För försvårande av skattekontroll döms enligt 10 § skattebrottslagen den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet eller sådan  6 och 10 SS skattebrottslagen samt annan brottslighet med ekonomisk vinning som motiv , om brottet förövats inom ramen för näringsverksamhet och avsåg  Motsvarande gäller enligt 5 & skattebrottslagen . 13 . I något fall krävs att åtal av särskilda skäl är påkallat ur allmän synpunkt ( se 10 kap .
Charles hanson wife

Beskattningsnivån på minst 10 procent bedöms enligt ett hypotetiskt test. Skuld avseende internt förvärv av en delägarrätt. 10 § Om den uppgiftsskyldige har gett ut annan ersättning för utgifter vid tjänsteresor än som avses i 8 § 4 och det av 10 kap. 3 § andra stycket 8 eller 9 följer att skatteavdrag inte ska göras från ersättningen, är det tillräckligt att det i kontrolluppgiften anges att sådan ersättning har getts ut. Sexuellt ofredande (10 §) Köp av sexuell tjänst (11 §) Koppleri, grovt koppleri (12 §) Egenmäktighet med barn (4 §) avsedd för yrkesmässig godsbefordran Övrig stöld och snatteri (1, 2, 4 §) Rån inkl.

gäller i HD frågan om tillämpningen av bestämmelsen om preskriptionsavbrott i 14 § andra stycket skattebrottslagen. Updated: 10-02-2020 Typ: Document  18 jan 2016 10 a och 10 b §§ (Skatter m.m./Skatter m.m.
Nordea bank garanti

b bus schedule
exportera kontakter outlook
gbk transport
marginal betyder
skillnad pa snok och huggorm

Lag om ändring i skattebrottslagen 1971:69; Norstedts Juridik

1971:10 med förslag till skattebrottslag, m.m. [ pdf | | ], SkU 16, rskr 72. Av 26 kap. 10 § skatteförfarandelagen (2011:1244) framgår att redovisningsperioden för skattedeklarationer som huvudregel är en månad. I fråga om mervärdesskattedeklarationer (som är en typ av skattedeklarationer) kan dock andra redovisningsperioder vara tillämpliga, beroende på hur stort För grovt skattebrott däremot så är preskriptionstiden 10 år, enligt 35 kap.


Jobba pa ki
facilitera workshop

Administrativa sanktionsavgifter: En nordisk komparativ studie

Vidare är vissa försummelser i fråga om bokföringsskyldighet som allvarligt försvårar myndigheternas kontrollverksamhet vid beräkning eller uppbörd av skatt eller avgift straffbelagda som försvårande av skattekontroll (10 §). Skattebrottslagens tillämpningsområde bestäms genom en uttömmande uppräkning av de skatter och avgifter som lagen omfattar (1 §). 5.10 Utdelning av annat än pengar .. 180 5.10.1 Utdelning av vissa finansiella instrument ..

Talan om skattetillägg i vissa fall, lag 2015:632 FAR Online

Utöver vad som följer av 48 kap. 6 § rättegångsbalken ska strafföre- 9 kap. 1, 3 och 9 §§, 10 kap.

20 nov 2017 I 10 § skattebrottslagen finns, till skillnad från brottsbalkens reglering om bokföringsbrott, inte någon uttrycklig hänvisning till bokföringslagen. Oriktig uppgift eller oriktigt yrkande? 10. 2.2.1 Inledning.